Spa Hotel Ulrika Karlovy Vary Spa Hotel Ulrika Karlovy Vary

Ubytovací řád

 
OZON
CLEAN
30
let
 1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje, předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), podepíše registrační kartu, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši a u kterého nejsou důvody pro odepření poskytnutí služeb z důvodů uvedených v bodu 16. Posouzení této způsobilosti je v kompetenci hotelu. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti, je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.
 2. Při opakovaném příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host povinen se na požádání prokázat platným průkazem hotelu, kterým byl v hotelu zaregistrován. 
 3. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního ceníku při příjezdu, nebo může být vyzván k zaplacení zálohy před příjezdem.
 4. Storno podmínky: Každá jednotlivá rezervace hostů má individuálně stanovené storno podmínky. Poplatek za zrušení rezervace, či pozdní storno rezervace je účtováno dle storno podmínek platných pro konkrétní rezervaci.
 5. Hotel je oprávněn ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v základních parametrech (vybavení hotelového pokoje) neliší od potvrzené objednávky.
 6. Není –li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je mu hotel oprávněn nabídnout jiný pokoj. 
 7. Objedná-li host předem jednolůžkový pokoj a objednávka mu byla neprodleně potvrzena, účtuje hotel hostu jen cenu za jednolůžkový pokoj i v případě, ubytuje-li hosta ve více lůžkovém pokoji nebo apartmá.
 8. Hotel neodpovídá za věci hostem vnesené do hotelu ani za škodu na odložených věcech, pokud nebyly odloženy na místě tomu vyhrazeném, tj. hotelovém sejfu. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí. Peníze a jiné cennosti musí být uloženy do trezoru na pokoji hosta, maximálně do hodnoty částky 3.000,- EUR, jinak je nutno cennosti uložit v hotelovém sejfu. V případě, že host neuloží cennosti nad částku 3.000,- EUR do hotelového sejfu, hotel neodpovídá za případnou škodu na těchto cennostech způsobenou.  Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá, pouze pokud byly uložené v hotelovém trezoru, či převzaty hotelem do úschovy nebo pokud došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka hotelu. Osobní trezory jsou zabudovány v pokojích.  Hotel nenese odpovědnost za uschované věci v trezoru na pokoji či vlastním osobním trezoru. Instrukce k obsluze trezoru jsou uložené uvnitř.
 9. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 11.00 hod. posledního dne, v téže době pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, je hotel oprávněn účtovat pobyt i za následující den.
 10. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 hod do 24:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případný požadavek na ubytování před 14:00 hod. je nutné s hotelem dohodnout předem a vyčkat na potvrzení hotelu. Host, který požaduje ubytování před 14.00 hod a pokoj nemohl být z důvodu tohoto požadavku předešlou noc pronajat, platí ubytování i za předcházející noc.
 11. V pokoji nebo společenských prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 12. Ve všech hotelových pokojí a společných prostorech hotelu, vyjma, prostor k tomu výslovně určených, je zakázáno kouřit. V případě porušení této povinnosti je hotel oprávněn hostu účtovat sankční poplatek ve výši 3.000,- Kč.
 13. Klient je povinen nahlásit na recepci případnou změnu čísla pokoje mezi spolucestujícími ve skupině. V případě porušení této povinnosti, je hotel oprávněn hostovi účtovat sankční poplatek ve výši 500,- euro.
 14. V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastních elektrických spotřebičů, toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicích, případně masážních strojků).
 15. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní kohoutky, zavřít dveře a při odhlášení odevzdat na recepci přístupové karty opravňující vstup do hotelového pokoje, či jiných prostor hotelu.
 16. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno ponechávat děti do 10let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu. Za případné škody způsobené dětmi v hotelu nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce. 
 17. Hotel si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo odepřít ubytování nebo ubytování okamžitě ukončit, jakož odepřít obsluhu, případně pobyt v hotelu přímo zakázat osobám, které svým chováním, vzezřením nebo vystupováním neodpovídají běžným zásadám a standardům čtyřhvězdičkového hotelu mezinárodní úrovně, dále pak osobám, které:
  • se dopustili jednání, kterým nad obvyklou míru obtěžovali jiné hotelové hosty nebo budili jejich pohoršení
  • aplikují či distribuují psychotropní látky
  • jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek
  • nerespektují instrukcí ošetřujícího lékaře či managementu hotelu
  • provádí podomní prodej či jiné formy hotelem neschváleného podnikání
  • obtěžují jiné osoby posunky, přímými sexuální návrhy či jiným obdobným chováním za účelem nabízení sexuálních služeb
  • využívají společných hotelových prostor k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny 
 18. Hotel neumožňuje ubytování se psi a jinými zvířaty.
 19. V době od 22.00 hod do 07.00hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 20. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok se vztahuje i na škodu, která je zjištěna po odjezdu hosta.
 21. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovi přání.
 22. Hotel neprovozuje službu hlídaného parkoviště a neodpovídá tak za případné poškození vozu hosta.
 23. V případě, že host není ubytován v hotelu na základě objednávky, od obchodního partnera hotelu, je povinen zaplatit cenu ubytování, v souladu s platným ceníkem, za celý pobyt během registrace na recepci. Za další poskytnuté služby host platí během pobytu, či při odhlášení. Host může být vyzván kdykoli k zaplacení částky během jeho pobytu. Účet je splatný při předložení. Závěrečné vyúčtování ubytování a hostem čerpaných služeb, bude hostu poskytnuto při odhlášení z hotelu.
 24. Pro příjímání návštěv je k dispozici prostor Lobby Baru.
 25. Součástí vybavení hotelového pokoje není zvukově obrazové a ani zvukové zařízení. Host nesmí použít vlastní audio-vizuální nebo zvukové zařízení v kombinaci hotelových již instalovaných vlastních elektrických zařízení.
 26. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, s kterým jsou povinni se seznámit. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí služeb hotelu odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Při zjištění porušení ustanovení ubytovacího řádu je hotel oprávněn přijmout veškerá nutná opatření, potřebná k zamezení porušování ubytovacího řádu, a to dle povahy porušení i v součinnosti s bezpečnostní službou hotelu, případně Policií ČR.
 27. Tento ubytovací řád je platný a účinný od 01.06.2019

Nechte se hýčkat v luxusním prostředí v jednom z nejvybavenějších hotelů v Karlových Varech.

rezervovat onlinekontaktujte nás